Fujian Building, Tianjing

Parking levels: 5
Parking spaces: 90